Spring til indhold

Organisationsforståelse, selvindsigt og personlig udvikling

Kernefag

Faget Organisationsforståelse og personlig udvikling styrker dine evner til at reflektere over og opnå personlig og organisatorisk udvikling.

Fagets formål og indhold

Formålet med faget “Organisationsforståelse og personlig udvikling” er at styrke den studerendes evne til refleksion over egen rolle i vedkommendes organisatoriske kontekst – og derigennem skabe muligheder og identificere handlerum for såvel personlig som organisatorisk udvikling.

Personlig udvikling er en fast bestanddel af såvel medarbejder- som lederudviklingsprocesser i den vestlige verden – så fast faktisk, at man i dag kan tale om et udviklingskrav. Samtidens medarbejdere i den moderne, flade netværksorganisation forventes at være fleksible, udviklingsorienterede og udadvendte, således at de kan begå sig i en verden præget af forandring, dynamik og evig acceleration. Man er derfor som individ udsat for et markant normmæssigt pres om at være omstillingsparat, hurtigt at kunne tage ny viden til sig, samt ikke hænge fast i forældede værdisæt og ufleksible forestillinger.

Sideløbende med kravet om udvikling diskuteres imidlertid som aldrig før en række kritiske og negative sider af det moderne arbejdsliv. Work-life-balance, stress og stresshåndtering, og endda depression er blevet centrale temaer i personalepolitikken for den moderne arbejdsplads, samt i en lind strøm af trivsels- og arbejdsmiljømålinger. I jobopslag efterspørges robusthed, fysisk og mentalt overskud samt evne til at håndtere udfordringer og modstand hensigtsmæssigt. Men hvordan finder man sit ståsted i organisation og arbejdsliv generelt, hvis kravet er at man på samme tid skal stå fast og være udviklingsberedt? Hvorledes navigerer man, hvis kravet lyder at man samtidig være fleksibel og robust?

På faget søger vi svar på sådanne spørgsmål ved at fokusere på måden vi aflægger regnskab for os selv – altså på de fortællinger, vi konstruerer om vores organisationer og vores plads i dem for at kunne leve op til og matche tidens normer, omgivelsernes forventninger og ledelsens krav. Vi stiller skarpt på evnen til at betragte, fortolke og forstå de organisatoriske kontekster vi indgår i og søger at udforske og udvikle redskaber til samtidig at fastholde og udvikle dem. Fagets udgangspunkt er dermed at tilbyde et kritisk, refleksivt og meningsskabende blik på personlig og organisatorisk udvikling som fremmer den enkeltes organisatoriske handlekraft og integritet:

Kritisk – fordi faget ønsker at undersøge og problematisere fx personlig eller organisatorisk udvikling som alene et spørgsmål om at lære og følge en fast opskrift på organisatorisk forandring, personlig udvikling eller forretningsmæssig succes. Eksempelvis forholder faget sig kritisk og analyserende til en overfladisk eller instrumentalistisk opfattelse af personlig eller organisatorisk udvikling som udelukkende et spørgsmål om målfastsættelse og procesoptimering.
Refleksivt – fordi fagets ambition er at berige den enkelte studerendes blik på egne udviklings- og handlemuligheder ved at tilbyde en række forskellige forståelser og perspektiver på egen rolle i den enkeltes organisatoriske kontekst. Fagets metodiske udgangspunkt er perspektivisme, forstået som evnen til at anvende endog særdeles forskellige teorier og virkelighedsopfattelser på forståelsen samt evt. den praktiske håndtering af en given organisatorisk eller arbejdsmæssig problemstilling.
Meningsskabende – fordi faget bygger på en forestilling om at uddannelse basalt set handler om at udvikle og danne det enkelte individ til at afsøge og skabe mening ifht. sine omgivelser.  således at den studerende på ansvarlig vis formår at engagere sig i sit arbejdsliv. Faget ønsker derfor at undersøge, hvilken mening man i dag kan tillægge en række interessante – men særdeles svært definérbare og måske også gammeldags – personlige karaktertræk eller ”dyder” såsom integritet, autenticitet, dannelse og karakterfasthed.

fagets centrale temaer

 • Personlig refleksion – dvs. systematisk refleksion over konkrete kompetenceudviklingsmæssige udfordringer
 • Feedback fra både medstuderende og egen organisation, der sikrer indblik i egne udviklingsmæssige styrker og faldgruber, samt i hvordan virksomheden eller organisation kan videreudvikles
 • Personlige og organisatoriske refleksioner understøttet af et personligt testredskab, hvor deltageren gennemfører en række udviklingsaktiviteter og -eksperimenter i egen organisation
 • Der skabes en personlig og organisatorisk udviklingsplan som et centralt redskab til at styrke egen personlig udvikling, der kan gøres til genstand i forbindelse med valg af fag og opgavetemaer på det øvrige MBD-forløb
 • Dannelse af studiekollegiale udviklingsnetværk, som kan anvendes som et trygt og udbytterigt redskab til egen studiemæssige kompetenceudvikling.

DIT UDBYTTE

Du vil lære at:

 • Opnå en øget grad af selvindsigt i egne personlige og professionsrelaterede styrker og faldgruber
 • Forstå din egen organisations funktionsmåde samt det komplicerede samspil mellem egne personlighedsmæssige præferencer og den dertilhørende subjektive opfattelse af egen organisations styrker og svagheder: Hvorfor oplever jeg min organisations funktionsmåde, som jeg gør?
 • Eksperimentere med og udvikle egen adfærd med henblik på at opnå ønskede vaneændringer, korrigere og styrke egen organisatoriske adfærd osv.
 • Kunne forholde dig refleksivt og kritisk til aktuelle trends og tendenser i det moderne arbejdsliv, herunder intimteknologier og personlige krav til det moderne individ hvad angår fx selvledelse, robusthed, fleksibilitet, modstandsdygtighed over for stress m.m.

DELTAGERPROFIL

Alle der ønsker at arbejde med egen personlige udvikling og har ambitioner om intet mindre end at (gen)overveje, hvorvidt klassiske dyder såsom refleksion, iagttagelse og filosofi kan lede til personlige holdepunkter og ståsteder i det moderne arbejdsliv, hvorfra personlig tydelighed og eksemplarisk handling kan udspringe. Faget kan tages som enkeltfag eller som en del af din samlede Master of Business Development.

Undervisere

External Lecturer

Jacob Vase

Department of Management, Politics and Philosophy

Rasmus Johnsen

Associate Professor, PH.D, Associate Dean for Lifelong learning

Rasmus Johnsen

Department of Management, Politics and Philosophy

Hold

Efterår 2022

Hold
Datoer
 • 23/08/2022
 • 20/09/2022
 • 21/09/2022
 • 13/10/2022

Bemærk: D. 20 og 21 september er heldagsundervisning med hotel ophold

Alle dage fra kl 9.00 - 17.00
Adresse: CBS, Dalgas have 15, Frederiksberg 2000

Eksamener

Eksamen er en mundtlig eksamination baseret på en skriftligt udarbejdet personlig udviklingsplan.
Skriftligt produkt: d. 2. november kl. 12.00
Mundtlig eksamen: d. 9. + 10. november

Hold

Forår 2023

Hold
Datoer
 • 31/01/2023
 • 27/02/2023
 • 28/02/2023
 • 12/04/2023

Bemærk: D. 27 og 28 februar er heldagsundervisning med hotel ophold

Alle dage fra kl 9.00 - 17.00
Adresse: CBS, Dalgas have 15, Frederiksberg 2000

Eksamener

Eksamen er en mundtlig eksamination baseret på en skriftligt udarbejdet personlig udviklingsplan. Forår 2023:
Skriftligt produkt: d. 3 maj
Mundtlig eksamen: d. 10 og d. 11 maj